INTRODUCTION Kayadhu was the mother of Bhakt Prahalad, and was the wife of the Demon King Hiranyakasipu. She lived during the Krita Yuga. Though, her husband has caused lot of troubles to the people in the earth and heaven, she was a kind hearted lady, and contains great bhakti onRead More →

INTRODUCTION Azhagammal (1864 – 1922) was the holy mother of Sri Ramana Maharishi. And she lived in Tiruchuli, and had four children, and one among them was Sri Ramana, who is considered to be a divine incarnation of Lord Shiva. After Ramana left his home at his younger age forRead More →

व्याप्तचराचरभावविशेषंचिन्मयमेकमनन्तमनादिम् |भैरवनाथमनाथशरण्यंत्वन्मयचित्ततया Read More →

सिन्दूराभां त्रिनेत्राममृतशशिकलां खेचरीं रत्नवस्त्राम्पी नोत्तुङ्गस्तनाढ्यामभिनवविलसद्यौवनारम्भरम्याम्।Read More →

Ganesh Chalisa

ओंकारसन्निभमिभाननमिन्दुभालं मुक्ताग्रबिन्दुममलद्युतिमेकदन्तम्। लम्बोदरं कलचतुर्भुजमादिदेवं ध्यायेन्महागणपतिं Read More →

सिन्दूरारुणकान्तिमिन्दुवदनं केयूरहारादिभिःदिव्यैराभरणैर्विभूषिततनुं स्वर्गस्य सौख्यप्रदम्।Read More →

सितमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करधृतकलशोद्यत्सोत्पलामत्यभीष्टाम्। विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटीरचूडां Read More →

वामाङ्गे रघुनायकस्य रुचिरे या संस्थिता शोभना या विप्राधिपयानरम्यनयना या विप्रपालानना।Read More →

सिद्धा ऊचुः भगवन् वेङ्कटेशस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्। अनुब्रूहि दयासिन्धो क्षिप्रसिद्धिप्रदं नृणाम्॥ नारद उवाचRead More →