CONTENT LIST BATTLE OF KURUKSHETRA 1424 BC BATILE OF HYDASPES 327 BC MAGADHA 321 BC KALINGA  261 BC ANURADHAPURA 155 BC MAHMUD OF GHAZNI 1001-26 THANJAVUR-MALDIVES 1010 KOPPAM 1059 BURDWAN 1097 TARAI 1191-92 KAMRUP 1205 PATAN 1297 KAUTHAL 1367 DELHI 1398 TALLIKOTA 1465 GAUR 1493 CHAUL 1508 PANIPAT 1526,1556,1761 MALWARead More →