Agnihotra Mantra


1.    Agnihotra-Mantra at Sunrise

Sooryáya swáhá sooryáya idam na mama

(make the first offering along with swaha).

Prajápataye swáhá prajápataye idam na mama

(make the second offering along with Swaha).

2.    Agnihotra-Mantra at Sunset

Agnaye swáhá agnaye idam na mama

(make the first offering along with Swaha).

Prajápataye swáhá prajápataye idam na mama

(make the second offering along with Swaha).

3.    Sapta-Shloki

Yada srushtam jagat sarvam

Tada lokapitamahah

Chaturveda samayuktam

Shashwatam dharmamadishat

Kim satkarma kim adhyatmam

Yadi vijnyatum arhati

Sarva shastreshu grantheshu

Pramanam paramum shrutih

Aspashtam cha kada spashtam

Tatwajnyana wiwechanam

Anyatra labhyate kintu

Pramanam paramam shrutih

Arsha grantheshu sarveshu

Shruti pramanya mewacha

Sarvatah saramadadya

Nnijakalyan hetawe

Shushkawadaratah kechin

Nanyadasteeti wadinah

Sarwe te wilayam yanti

Mithya kalaha karinah

Nastikah wedanindakah

Pakhandah wedadooshakah

Ete sarwe winashyanti

Mithyachar prawartakah

Yajnyadanatapahkarma

svadhyayanirato bhavet

Esa eva hi srutyuktah

satyadharmah sanatanah

4.    Pratijnya – Dharmadesa

Yajnya dharmam carami

Daan dharmam carami

Tapo dharmam carami

Karma dharmam carami

Swadhyaya dharmam carami

Punarapi yajnya dharmam carami

Punarapi daan dharmam carami

Punarapi tapo dharmam carami

Punarapi karma dharmam carami

Punarapi swadhyaya dharmam carami

Punah punarapi yajnya dharmam carami

Punah punarapi daan dharmam carami

Punah punarapi tapo dharmam carami

Punah punarapi karma dharmam carami

Punah punarapi swadhyaya dharmam carami

5.    Tri Satya Sharanagati – Trisatya Pratijna

Satyam saranam gachhami

satyadharmam saranam gachhami

satyadharmasangham saranam gachhami

(Recite three times)

6.    Vyahruti-Mantra

Bhooh swaha, Agnaye Idam na mam

Bhuwah swaha, vayave idam na mam

Swaha swaha , sooryay idam na mam

Bhoor bhuwav swaha swaha, prajapataye idam na mam

7.    Tryambakam-Mantra

Om Tryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukmiv bhandhanan mrutyor mukshiya mamrutat.

8.    Gayatri-Mantra

Om bhoor bhuwah swaha, tatsavitur varenyam bhargo devasya dheemahi dhiyo yo naha prachodayat.