Shiv Panchakshar Stotra

।।श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्।।
नागेन्द्रहारायत्रिलोचनायभस्माङ्गरागायमहेश्वराय।नित्यायशुद्धायदिगम्बरायतस्मैनकारायनमःशिवाय।। 1 ।।मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चितायनन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय।मन्दारमुख्यबहुपुष्पसुपूजितायतस्मैमकारायनमःशिवाय।। 2 ।।शिवायगौरीवदनाब्जवृन्दायदक्षाध्वरनाशकायश्रीनीलकण्ठायवृषध्वजायतस्मैशिकारायनमःशिवाय।। 3 ।।वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय।चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनायतस्मैवकारायनमःशिवाय।। 4 ।।यक्षस्वरूपायजटाधरायपिनाकहस्तायसनातनाय।दिव्यादेवायदिगम्बरायतस्मैयकारायनमःशिवाय।। 5 ।।पञ्चाक्षरमिदंपुण्ययःपठेच्छिवसन्निधौ।शिवलोकमवाप्नोतिशिवेनसहमोदते।। 6 ।।इतिश्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितंशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रंसंपूर्णम्।।

* ||Śrīśivapañcākṣarastotam sapūrṇam||
* Nāgendra hārāya trilocanāya, bhasmaṅga rāgaya maheśvarāya, nityāya śuddhāya digambarāya, tasmai nakārāya namaḥ śivāya.||1||

* Mandākinī salilacandanacarcitāya, nandīsvarapramathanātha maheśvarāya, mandāramukhyabahupuṣpasupūjitāya, tasmai makārāya namaḥ śivāya.||2||

* Shivāya gaurivadanābjavṛndāya, dakśādhvaranāśakāya, śrīnīlakanṭhāya vṛṣadhvajāya, tasmai śikārāya namaḥ śivāya.||3||

* Vasiśṭhakumbhodbhavagautamārya. munīndradevārcitaśekharāya, candrārkavaiśvānaralocanāya, tasmai vakāraya namaḥ śivāya.||4||

* Yakṣasvarūpāya jatādharāya, pinākahastāya sanātanāya, divyā devāya digambarāya, tasmai yakārāya namaḥ śivāya||5||

* pancākṣaramidam puṇyam, yaḥ paṭhecchivasannidhau, śivalokamāpnoti, śivenasaha modate.||6||

* iti śrīmacchaṅkarācāryaviracitam śivapañcākṣarastotam sapūrṇam||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *