The Powerful Pratyangira Devi Mantra

Meditation Of Maa Vipreet Pratyangira

Khadgam kapalam damarum trishulam,

sambibhrati chandrakalavatansa.

pingodharva kesho ashit- bheem danshtra,

bhuyad vibhutyai mam bhadrakali.

Meaning:- The goddess Bhadrakali, who has sword, Kapala, damaru and Trishula in her hands, whose forehead is adorned with half moon, whose hair are yellow and in standing position, and whose teeth are yellow colored and seem very dreadful, that goddess may do my welfare.

Method Of Vipreet Pratyangira Mantra

At first do Viniyoga taking water in right palm :- Om asya shri vipareet pratyangira mantrasya Bhairav Rishi, anushtup chhandah, shri vipreet pratyangira devta, mamabhisht sidhyarthe jape patthe cha viniyogah.

leave the water on land and later on do Karanyasa:

Aim Angushtthaabhyam namah. (Touch the thumbs)

Om hreem tarjanibhyam namah. (touch the index fingers)

Om Shreem Madhyamabhyam namah. (touch both middle fingers).

Om Pratyangire anamikabhyam namah.(touch bot ring fingers).

Om mam raksha raksh kanishtthikabhyam namah (touch both little fingers with each other).

Om mam shatrun bhanjay bhanjay kartal-karprashtthabhyam namah. (At first touch your palm with each other and later on touch their back part.)

After doing kar-nyasa one should do Hradaynyasa:-

Om aim hradayay namah. (touch you hear with the help of thumb and ring finger, which is called tatva mudra).

Om Hreem shirse svaha (Head)

Om Shreem shikhaye vashata. (shikha)

Om pratyagire kavchaye hum. (touch your shoulders in crossing way)

Om mam raksha raksha netra-trayaye- vaushat (touch your three eyes. Third eye is understood on the mid of forehead)

Om mam shatrun bhanjay bhanjay astraye phat. ( rub you middle finger on thumb (Chutki) three times around your head and then clap on left palm three times with the help of index and middle fingers)

Later on reading the mantra—“Om Bhoorbhuva svah” make chutaki in every direction.

Doing all these ceremonies recite the below mantra—-

“Om Aim Hreem Shreem Pratyangiray mam raksha raksh mam shatroon bhanjay bhanjay phay hum phat svaha.”

Mala Mantra

Om Om Om Om Om kum kum kum mam kam kham cham lam ksham om hreem hreem o mom hreem vammdham mam sam raksham kuru. Om hreem hreem ommshah hum om kshaum vam lam dham mam sam rakshammkuru. Om om hum plum raksham kuru. Om namo vipreet- pratyangirayai vidhya-ragyi trailokya vashankari tushti-pushti-kari sarva-pidaapharini sarva-pannashini sarva-mangal-mangalyay shivay sarvarth-sadhini modini sarva-shashtranam bhedini kshobhini tatha par-mantra-tantra-yantra-vishchurn-sarva-pryogadinanyesham nirvartayitva yatkratam tanme-astu kali-patini sarva-hinsa ma karyati, anumodayati mansa vaccha karmana ye deva-asurrakshasa- stiryag-yoni-sarva-hinsaka virupekam kurvantimam mantra-tantra-yantra-vish-churna-sarva-prayogadinatm- hasten yah karoti-karishyati-kaarishyati taan sarvanyeshan nivart-yitva paatay kaaray mastake svaha.

Sarva Tantra Nivarini

Shri maha Kali vipreet pratyangira stotram.

At first do viniyoga:-

Om Om Om asya shri pratyangira mantrasya shri Angira Rishih, Anushtup cchandah, shri Pratyangira devata, hoom beejam, hreem shaktih, kreem keelakam, mamabhishta siddhaye patthe viniyogah.

Ang-Nyasa

Shri Angira Rishaye namah shirsi.

Anushtup cchandse namah mukhe.

Shri Pratyangira devataaye namah hradi.

Hoom beejaaye namah guhye.

Hreem shaktaye namah paadayoh.

Kreem keelkaaye namah sarvange.

Mamabhisht siddhaye paatthe cha jape viniyogaaye namah

anjalaun.

Meditation

Bhujaish-chaturbhir-dhrat teekshan baan,

dhanurvara-bhishcha shavanghri yugma.

Raktaambara rakta tanas-trinetra,

pratyangireyam pranatam punatu.

Stotram

Om namah sahastra suryekshanaaye shri kantthanadi rupaye purushaye puru hutaye aim maha sukhaye vyapine maheshvaraaye jagat srishti karine eeshanaye sarva vyapine maha ghorati ghoraye om om om prabhaavam darshaya darshaya.

Om Om Om hil hil, Om Om Om vidhyut-jivhe bandh bandh, math math, pramath pramath vidhvansaya vidhvansaya, gras gras piv piv, nashay nashay, trasay trasay vidaray vidaray mam shatrun khahi-khahi, maray maray, mam saparivaram raksh raksh, kari kumbh-stani sarvopadravebhyah.

Om maha meghaugh rashi samvartak vidhyudant kapardini divvy kankambho-ruhavikach mala dharini, parmeshwar-priye! Cchindhi cchindhi, vidravaya vidravay, Devi! pishach nagasur garud kinnar vidhyadhar gandharv yaksh rakshas lokpalan stambhay stambhay, keelay keelay, ghatay ghatay vishvamurti maha tejase Om hram sah mam shatrunam vidhyam stambhaya stambhaya Om hoom sah mam shatrunam mukham stambhay stambhay, Om hoom sah mam shatrunam hastau stambhay stambhay, Om hoom sah mam shatrunam padau stambhay stambhay Om hoom sah mam shatrunam hastau stambhay stambhay, Om hoom sah mam shatrunam padau stambhay stambhay Om hoom sah mam shatrunam kutumb mukhani stambhay stambhay, sthanam keelay keelay, gramam keelay keelay mandalam keelay keelay desham keelay keelay sarv siddhi maha-bhagay! Dharkasya saparivarasya shantim kuru kuru, phat svaha, Om Om Om Om Om, am am am am am, hum hum hum hum hum, kham kham kham kham kham, phat svaha. Jai pratyangiray! Dharkasya saparivarasy mam raksham kuru kuru, Om hum sah jai jai svaha.

Om Aim Hreem Shreem Brahmani! siro raksh raksh, hum

svaha.

Om Aim Hreem Shreem Kaumari mam vaktram raksh raksh,

hum svaha.

Om Aim Hreem Shreem Vaishanavi mam kanttham raksh

raksh, hum svaha.

Om Aim Hreem Shreem Naarsinghi mamodaram raksh raksh,

hum svaha.

Om Aim Hreem Shreem Indrani! mam naabhim raksh raksh,

hum svaha.

Om Aim Hreem Shreem Chamunday! mam guhyam raksh

raksh, hum svaha.

Om namo bhagavati, ucchisht chandaalini, trishul, vajra-ankush dharay maans bhakshini, khatvang kapaal vajrasi dhaarini! dah dah, dham dham, sarva dushtaan gras gras Om Aim Hreem Shreem phat svaha. Om danstraa karaali, mam mantra-tantravrandaadeen vish, shastra-abhicharkebhyo raksh raksh svaha.

Istambhini mohini chaiv kshobhini draavini tatha,

jrambhini traasini raudri tatha sanhaarini cha.

shaktayah kram yogen shatru pakshay niyojitah,

dhaaritah saadhakendren sarv shatru nivarini.

Om stambhini! isphrayn mam shatroon stambhay stambhay

svaha.

Om Mohini ! Isphrayn mam shatroon mohaya mohaya svaha.

Om Kshobhini ! Isphrayn mam shatroon kshobhay-kshobhay

svaha.

Om Dravini ! Isphrayn mam shatroon draavaydraavay

svaha.

Om Jrambhini ! Isphrayn mam shatroon jrambhay-jrambhay

svaha.

Om Trasini ! Isphrayn mam shatroon traasay-traasay svaha.

Om Raudri ! Isphrayn mam shatroon santaapay-santaapay

svaha.

Om Sanhaarini ! Isphrayn mam shatroon sanhaaray-sanhaaray

svaha.

( At first recite this stotram 108 times within 7 days).

Sarv Siddhi Prada Bagala Ashtottar Shatnam Stotram

Brahmaastr-rupini devi mata shri Bagalamukhi,

Chichchhaktir-gyan-roopa cha brahmaanandpradaayini.

Mahavidya maha-laxmi shrimat-tripur-sundari,

Bhuvneshi jaganmata parvati sarva-mangla.

Lalita Bhairvi Shanta Annapurna Kuleshwari,

Varahi Chhinnamasta cha Tara Kali Saraswati.

Jagat-pujya Maha-maya Kameshi Bhagmalini,

Daksh-putri Shivankastha Shiv-roopa Shiv-priya.

Sarv-sampat-kari devi sarv-lok-vashankari,

Ved-vidya Maha-pujya bhaktaa-dveshi bhayankari.

Stambh-roopa stambhini cha dusht-stambhan-karini,

Bhakt-priya maha-bhoga Shri-vidya Lalitambika.

Maina-putri shivaananda matangi Bhuvneshwari,

Naar-singhi Narendraa cha nrapa-arradhya Narottama.

Nagini nag-putri cha nag-raj-suta Uma,

Pitaamba peet-pushpa cha peet-vastr-priya shubha.

Peet-gandh-priya Rama Peet-ratnaarchita shiva,

Ardh-chandr-dhari devi Gada-mudgar-dhaarini.

Savitri tripada shuddha sadyo-raag-vivardhini,

Vishnu-roopa Jagan-moha Brahm-roopa Hari-priya.

Rudr-roopa rudr-shaktish-chinmayi bhakt-vatsalaa,

Lok-mata shiva sandhya Shiv-pujan-tatparaa.

Dhanaa-dhyaksha dhaneshi cha dharmdaa dhanda

dhanaa,

Chand-darp-hari devi Shumbh-asur-nivharini.

Raj-rajeshwari devi Mahishasur-mardini,

Madhu-Kaitabh-hantri cha Rakt-been-vinaashini.

Dhumraksh-daitya-hantri cha Bhandaasur-vinashini,

Renu-putri Maha-maya Bhramari Bhramra-ambika.

Jvalamukshi Bhar-kali Bagala Shatru-vinaashini,

Indraani Indra-pujya cha guhya-mata guneshvari,

Vajr-paash-dharaa devi jivha-mudgar-dhaarini,

Bhakta-anand-kari devi Bagala Parmeshwari.

Shruti-phal (Result).

Ashtottar-shatam naamnam Bagala-yaastu yah Patthet,

Ripu-baadha-vinirmuktah Laxmi-sthairyamvaapnuyaat.

Bhoot-pret-pishaachaascha grah-peeda-nivarnnam,

Rajano vash-maayanti sarv-aishvaryam-cha vindati.

Naana-vidya cha labhatay rajyam praapnotinishchitam,

Bhukti-muktim-vaapnoti sakshaat shiv-samo bhavet.

(This stotram belongs to Rudryaamalay Tantra)

Sarv siddhi prada Bagala ashtottar shatnam

stotram.

Brahmaastr-rupini devi mata shri Bagalamukhi,

Chichchhaktir-gyan-roopa cha brahmaanandpradaayini.

Mahavidya maha-laxmi shrimat-tripur-sundari,

Bhuvneshi jaganmata parvati sarva-mangla.

Lalita Bhairvi Shanta Annapurna Kuleshwari,

Varahi Chhinnamasta cha Tara Kali Saraswati.

Jagat-pujya Maha-maya Kameshi Bhagmalini,

Daksh-putri Shivankastha Shiv-roopa Shiv-priya.

Sarv-sampat-kari devi sarv-lok-vashankari,

Ved-vidya Maha-pujya bhaktaa-dveshi bhayankari.

Stambh-roopa stambhini cha dusht-stambhan-karini,

Bhakt-priya maha-bhoga Shri-vidya Lalitambika.

Maina-putri shivaananda matangi Bhuvneshwari,

Naar-singhi Narendraa cha nrapa-arradhya

Narottama.

Nagini nag-putri cha nag-raj-suta Uma,

Pitaamba peet-pushpa cha peet-vastr-priya shubha.

Peet-gandh-priya Rama Peet-ratnaarchita shiva,

Ardh-chandr-dhari devi Gada-mudgar-dhaarini.

Savitri tripada shuddha sadyo-raag-vivardhini,

Vishnu-roopa Jagan-moha Brahm-roopa Hari-priya.

Rudr-roopa rudr-shaktish-chinmayi bhakt-vatsalaa,

Lok-mata shiva sandhya Shiv-pujan-tatparaa.

Dhanaa-dhyaksha dhaneshi cha dharmdaa dhanda

dhanaa,

Chand-darp-hari devi Shumbh-asur-nivharini.

Raj-rajeshwari devi Mahishasur-mardini,

Madhu-Kaitabh-hantri cha Rakt-been-vinaashini.

Dhumraksh-daitya-hantri cha Bhandaasur-vinashini,

Renu-putri Maha-maya Bhramari Bhramra-ambika.

Jvalamukshi Bhar-kali Bagala Shatru-vinaashini,

Indraani Indra-pujya cha guhya-mata guneshvari,

Vajr-paash-dharaa devi jivha-mudgar-dhaarini,

Bhakta-anand-kari devi Bagala Parmeshwari.

Shruti-phal (Result).

Ashtottar-shatam naamnam Bagala-yaastu yah Patthet,

Ripu-baadha-vinirmuktah Laxmi-sthairyamvaapnuyaat.

Bhoot-pret-pishaachaascha grah-peeda-nivarnnam,

Rajano vash-maayanti sarv-aishvaryam-cha vindati.

Naana-vidya cha labhatay rajyam praapnotinishchitam,

Bhukti-muktim-vaapnoti sakshaat shiv-samo bhavet.

(This stotram belongs to Rudryaamalay Tantra)