Usa Michigan House of Representatives

Usa ના michigan સ્ટેટ ના house of representatives માં સત્ર શરૂ કરતાં પહેલાં તા 13/03/19ના નવકાર મંત્ર અને મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું ની રજુઆત કરતા ડૉ.મનીષ મહેરા(ડેટરોઇડ)….

જૈન જગત માટે એક ગૌરવશાળી ઘટના કહેવાય…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *